Úkoly 3. třída

Celoroční úkoly a dobrovolné úkoly


Celoroční úkoly

ČESKÝ JAZYK

- procvičování hlasitého čtení s porozuměním

- psaní správných tvarů písma, souhlásky měkké, tvrdé, obojetné - psaní i, í, y, ý

- vyjmenovaná slova

- určování slovních druhů

- mluvnické kategorie - určování - slovesa, podstatná jména

- základní skladební dvojice

- skladba


MATEMATIKA

- procvičovat sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení

- písemné i pamětné sčítání a odčítání do 1 000 000

- písemné dělení, dělení se zbytkem

- geometrie - čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice, přímka, polopřímka, úsečka


ANGLICKÝ JAZYK

- učit se a procvičovat si pravidelně slovíčka a fráze z ANGLICKÉHO JAZYKA


Dobrovolné úkoly


- přečíst si nějakou vlastní knihu a říci o ní něco spolužákům

- matematika - zkusit napsat počtářskou soutěž na začátek hodiny pro spolužáky

- český jazyk - připravit pětiminutovku na procvičování probíraného učiva

- anglický jazyk - připravit křížovku k tématům, která se učíme

- VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA - připravit zajímavosti o probíraném učivu

Za splnění dobrovolného úkolu dostaneme nálepku SMAJLÍKA