Žákovská knížka

- je nejdůležitější žákovský dokument. Nosíme ji do školy každý den.

- každý ukončený týden podepíše zákonný zástupce.

- prosím rodiče o vyplnění a podepsání ŽK str. 1, 24.

OMLUVENKY

- Absenci žáka je potřeba omluvit do 8:00 hodin - telefonicky, SMS, e-mailem, osobně. Nejpozději však do 3 kalendářních dnů

- Nejpozději do 3 dnů po skončení absence je třeba nepřítomnost žáka písemně omluvit (omluvný list v Žákovské knížce).

- Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.

- Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny.

- Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

- jeden týden - třídní učitel (nutná písemná žádost předem)

- více než jeden týden - ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů s doporučením třídního učitele.